cori cycle 意味

発音を聞く:   cori cycleの例文
 • コーリサイクル
 • cori:    {人名} : コリ--------------------------------------------------------------------------------{地名} : コリ◆イタリア
 • cori ester:    Cori esterグルコース-1-燐酸[医生]; コーリエステル[医生]; コリエステル[医生]
 • cori's disease:    Cori's diseaseコーリ病[医生]

隣接する単語

 1. "corfu" 意味
 2. "corfの複数形" 意味
 3. "corgard" 意味
 4. "corgi" 意味
 5. "cori" 意味
 6. "cori ester" 意味
 7. "cori's disease" 意味
 8. "coria" 意味
 9. "coriaceous" 意味
 10. "corgi" 意味
 11. "cori" 意味
 12. "cori ester" 意味
 13. "cori's disease" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社