cori ester 意味

発音を聞く:   cori esterの例文
 • Cori ester
  グルコース-1-燐酸[医生]; コーリエステル[医生]; コリエステル[医生]
 • cori:    {人名} : コリ--------------------------------------------------------------------------------{地名} : コリ◆イタリア
 • cori cycle:    コーリサイクル
 • cori's disease:    Cori's diseaseコーリ病[医生]

隣接する単語

 1. "corfの複数形" 意味
 2. "corgard" 意味
 3. "corgi" 意味
 4. "cori" 意味
 5. "cori cycle" 意味
 6. "cori's disease" 意味
 7. "coria" 意味
 8. "coriaceous" 意味
 9. "coriander" 意味
 10. "cori" 意味
 11. "cori cycle" 意味
 12. "cori's disease" 意味
 13. "coria" 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社