homeopathyの意味

発音を聞く:   homeopathyの例文
 • homeopasi- ホメオパシー
  〈医〉顺势疗法shùnshì liáofǎ,类似lèisì疗法,同种tóngzhǒng疗法.
 • home:    ho-mu ホーム (1)〔家〕家jiā,家庭jiātíng;自己的家...

隣接する単語

 1. "hob" 意味
 2. "hoe" 意味
 3. "hole" 意味
 4. "holmium" 意味
 5. "home" 意味
 6. "homeostasis" 意味
 7. "hon." 意味
 8. "honora" 意味
 9. "hood" 意味
 10. "hoop" 意味
 11. "holmium" 意味
 12. "home" 意味
 13. "homeostasis" 意味
 14. "hon." 意味
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社