×

betsuの例文

例文

 1. In December of the same year, she won the " Betsu Ma-Girl Audition " at the 2009 Bessatsu Margaret Quasi Grand Prix.
 2. According to Russian topographic maps, the lowest mountain passes on the western section of the border are the Betsu-Kanas Pass ( ? 5 @ 520; 5BAC-0 = 0A ), elevation 2671.3 m.
 3. morokoshi wagachM ni, moro moro no chishatachi no, satashi mMsaruru kannen no nen ni mo arazu . mata gakumon wo shite, nen no kokoro wo satorite mMsu nenbutsu ni mo arazu . tada MjMgokuraku no tame ni wa, namuamidabutsu to mMshite, utagainaku MjMsuru zoto omoitorite mMsu hoka ni wa betsu no shisaisMrawazu . tadashi sanjin shishu to mMsu koto no sMrau wa, minaketsujMshite namuamidabutsu ni te MjMsuruzo to omM uchi ni komori sMrMnari . kono hoka ni okufukaki koto wo zonzeba, nizon no awareminihazure, hongan ni mo re sMrMbeshi . nenbutsu wo shinzen hito wa tatoi ichidai no hM wo yokuyoku gakusutomo, ichimon fuchi no gudon no mi ni nashite, amanykdM no muchi no tomo ga rani onaji ushite, chisha no furumai wo sezushite tada ikkM ni nenbutsu subeshi . shM no tame ni ryMshuin wo mottesu . jMdoshk no anjin kigyM kono isshi ni shigoku seri . genkkga shozon kono hoka ni mattaku betsugi wo zonzezu, metsugo no jagi wo fusegan ga tame ni shozon wo shirushi owanne.

隣接する単語

 1. "betso"の例文
 2. "betsold"の例文
 3. "betson"の例文
 4. "betsson"の例文
 5. "betstar"の例文
 6. "betsucomi"の例文
 7. "betsugi"の例文
 8. "betsukai"の例文
 9. "betsuma"の例文
 10. "betsumon"の例文
 11. "betsson"の例文
 12. "betstar"の例文
 13. "betsucomi"の例文
 14. "betsugi"の例文
パソコン版で見る

著作権 © 2023 WordTech 株式会社